Naslovnica / Vodovod / Kvaliteta vode za ljudsku potrošnju

Kvaliteta vode za ljudsku potrošnju

IZVJEŠTAJ O KVALITETI VODE ZA LJUDSKU POTROŠNJU U 2021. GODINI

 

U 2021. godini je u internom Laboratoriju za pitke vode Varkom d.d. ukupno  ispitano 2508 uzoraka vode. Od toga je broja 529 uzoraka sirove vode (prije dezinfekcije i isporuke potrošačima), 1764 uzoraka čine uzorci iz mreže i vodosprema (voda za ljudsku potrošnju), a ostatak od 215 uzoraka čine uzorci iz ispitivačkih bušotina te uzorci uzimani izvan mreže.

Od 1764 uzorka vode za ljudsku potrošnju koji su ispitani, svi su bili u skladu sa Zakonom o vodi za ljudsku potrošnju, odnosno Pravilnikom o parametrima sukladnosti, metodama analize, monitoringu i planovima sigurnosti vode za ljudsku potrošnju te načinu vođenja registra pravnih osoba koje obavljaju djelatnost javne vodoopskrbe (NN 125/17, 39/20). Ni jedan uzorak vode za piće nije sadržavao koncentraciju nitrata iznad dopuštenih vrijednosti. Isto tako, u svim uzorcima vode za ljudsku potrošnju je koncentracija tetrakloretena bila zanemarivo niska (prosjek 0,564 µg/l) i ispod maksimalno dopuštenih vrijednosti (M.D.K.=10 µg/l).

U tablici 1. niže je prikazan broj ispitanih uzoraka vode za ljudsku potrošnju iz mreže i vodospremnika.

Tablica 1. Broj i sukladnost uzoraka vode za ljudsku potrošnju ispitanih tijekom 2021. godine.

Vrsta analize (broj ispitanih uzoraka)

OBJEKTI

Fizikalno- kemijska

Neispravni

%

Mikrobiološka

Neispravni

%

Vodospremnici

1109

0

0

1109

0

0

Mreža

655

0

0

655

0

0

Ukupno

1764

0

0

1764

0

0

Rezultati ispitivanja sirovih voda (izvorišta i zdenci) koji se nakon dezinfekcije koriste za vodoopskrbu su detaljnije prikazani na našoj web stranici  pod Analiza vode – Varkom.

Osim ispitivanja u internom laboratoriju, uzorci izvorišta i zdenaca su ispitivani i u ovlaštenom laboratoriju Zavoda za javno zdravstvo Županije varaždinske na ukupno 135 pokazatelja kvalitete vode (revizijski monitoring) uključujući pesticide, lakohlapive ugljikovodike, poliaromatske ugljikovodike, teške metale, deterdžente, enteroviruse i mnoge druge. Ukupno je bilo ispitano 13 uzoraka zdenaca i izvorišta koji se koriste u vodoopskrbi. Svi uzorci su bili zdravstveno ispravni čak i prije postupka dezinfekcije.

Na vodocrpilištu Bartolovec je tijekom 2021. godine putem ovlaštenog laboratorija Zavoda za javno zdravstvo Županije varaždinske ispitano 252 uzoraka vode na tetrakloreten i ostale lakohlapive ugljikovodike. Svi uzorci vode za ljudsku potrošnju i sirove vode iz zdenaca su bili zdravstveno ispravni. Prosječna koncentracija tetrakloretena u zdencima je 0,547 µg/l (M.D.K. je 10 µg/l). Usprkos tome, voda iz jednog zdenca se i dalje filtrira preko aktivnog ugljena te je na taj način dodatno povećana sigurnost vodoopskrbe.

Sve nalaze  revizijskog monitoringa možete  pogledati na našoj web stranici www.varkom.hr pod Analiza vode – HZJZ.

Vrh