Naslovnica / EU projekti / EU projekti - Ruralni razvoj - mjera 7.2.1. / Spojni kanal i uređaj za pročišćavanje otpadnih voda Jalžabet

Spojni kanal i uređaj za pročišćavanje otpadnih voda Jalžabet

Predmetni projekt provodi se na području Varaždinske županije, općina Jalžabet u naseljima Jalžabet, Imbriovec i Novakovec.

Isti se financira putem Mjere M07 »Temeljne usluge i obnova sela u ruralnim područjima«, podmjere 7.2. »Ulaganja u izradu, poboljšanje ili proširenje svih vrsta male infrastrukture, uključujući ulaganja u obnovljive izvore energije i uštedu energije« iz Programa ruralnog razvoja Republike Hrvatske za razdoblje 2014. – 2020. godine, za provedbu tipa operacije 7.2.1. »Ulaganja u građenje javnih sustava za vodoopskrbu, odvodnju, pročišćavanje otpadnih voda«.

Za predmetni projekt: Izgradnja spojnog kanala između mreže naselja Jalžabet i UPOV-a i izgradnja uređaja za pročišćavanje otpadnih voda, »Agencija za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju« donijela je Odluku o dodjeli sredstava (Klasa:440-12/16-07-02-01/0029, Ur. Broj:343-2120/01-18-015 od 29.11.2018.) kojom se za navedeni projekt dodjeljuje potpora u iznosu od: 6.948.500,00 kn, i to na način:

  • sredstvima EU: 5.906.225,00 kn (85%)
  • sredstvima iz proračuna Republike Hrvatske: 1.042.275,00 kn (15%)

Cilj projekta je poboljšati sustav odvodnje na području Općine Jalžabet čime se povećati kvaliteta života. Dosadašnja odvodnja stanovništva riješena je putem septičkih jama što predstavlja opasnost za okoliš.

Uspostavom ovog projekta doprinijet će se zaštiti okoliša i smanjenju negativnih utjecaja na okoliš.

Očekivani rezultati projekta su:

  • Izgrađen cjevovod namijenjen za odvodnju isključivo sanitarnih otpadnih voda naselja Jalžabet i Imriovec Jalžabetski, te će na sebe prihvaćati i otpadne vode naselja Novakovec.
  • Izgrađen uređaj za pročišćavanje otpadnih voda Jalžabet na kojem će se obrađivati otpadne vode naselja Jalžabet, Imbriovec i Novakovec. Usvojeni kapacitet uređaja je 1960 ES.

Ciljane skupine:

  • Ciljne skupine i krajnji korisnici ovog projekta su stanovnici Općine Jalžabet kao i gospodarski subjekti koji djeluju na području Općine.

Društvena opravdanost projekta sukladno ciljevima projekta:

  • Društvena opravdanost odnosi se na smanjenje zagađenja okoliša, kao i na pozitivan utjecaj na kvalitetu vode za piće. Naime, u blizini zahvata se nalazi vodozaštitno područje, te će provođenjem ovog projekta smanjiti mogući negativni utjecaj.

Stanovništvo koje gravitira području zahvata sustav odvodnje iz domaćinstava rješava putem septičkih jama koje predstavljaju prijetnju za okoliš i podzemne vode. Provođenjem ovog projekta taj će se problem riješiti i domaćinstva će se spajati na sustav odvodnje koji će biti izgrađen.

Vrh