Naslovnica / EU projekti / EU projekti - Ruralni razvoj - mjera 7.2.1. / Vodoopskrba dijela naselja Možđenec, zaseoci Horvati i Visočka steza

Vodoopskrba dijela naselja Možđenec, zaseoci Horvati i Visočka steza

Predmetni projekt provodi se na području Varaždinske županije, Grad Novi Marof.

Isti se financira putem Mjere M07 »Temeljne usluge i obnova sela u ruralnim područjima«, podmjere 7.2. »Ulaganja u izradu, poboljšanje ili proširenje svih vrsta male infrastrukture, uključujući ulaganja u obnovljive izvore energije i uštedu energije« iz Programa ruralnog razvoja Republike Hrvatske za razdoblje 2014. – 2020. za provedbu tipa operacije 7.2.1. »Ulaganja u građenje javnih sustava za vodoopskrbu, odvodnju, pročišćavanje otpadnih voda«.

Za predmetni projekt: VODOOPSKRBA DIJELA NASELJA MOŽĐENEC ZASEOCI HORVATI I VISOČKA STEZA, »Agencija za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju« donijela je Odluku o dodjeli sredstava (Klasa: 440-12/18-07-02-01/0043, Ur. Broj: 343-2110/01-20-008 od 17. srpnja 2020.) kojom se za navedeni projekt dodjeljuje potpora u iznosu od:

1.287.500,00 kn, i to na način:

 •        sredstvima EU: 1.094.375,00 kn (85%)
 •        sredstvima iz proračuna Republike Hrvatske: 193.125,00 kn (15%)

Za predmetne radove izdana je pravomoćna Građevinska dozvola (Klasa: UP/I-361-03/18-01/000045, Ur. broj: 2186/1-06-2/1-18-0009 od 05.09.2018. , postala pravomoćna 28.09.2018.)

Planirana vodovodna mreža sastoji se od 7 vodova ukupne dužine 3197 m. Vodovod će se izvesti od PE-HD 100 SDR 11 vodovodnih cijevi za radni tlak do 16 bar, profila DN 90/74 mm, te će se omogućiti vodoopskrba za 17 domaćinstava.

Radi osiguranja dopreme dostatnih količina vode te osiguranja adekvatnih pogonskih tlakova, u stacionaži km 0+652,18 projektiranog Voda 1, predviđena je izgradnja hidrostanice kapaciteta Q=2,5 l/s i manometarske visine dizanja Hm=80,0 m.

Temeljem provedenog Javnog nadmetanja br. 16/19-MV-16, kao najpovoljniji ponuditelj izabran je ECOENERGY d.o.o. Varaždin s cijenom izvođenja predmetnih radova u iznosu od 1.417.202,00 kn, dok je provedba stručnog nadzora nad istim povjerena ARIS d.o.o. Varaždin, te je cijena provedbe stručnog nadzora utvrđena u iznosu: 34.000,00 kn.

Opći cilj projekta je opskrba stanovništva zdravstveno ispravnom vodom za piće, poboljšanje uvjeta života u ruralnom području i unaprjeđenje sustava protupožarne zaštita. 

Specifični ciljevi projekta su:

 •                 Povećanje dostupnosti pitke vode na području obuhvaćenom projektom odnosno priključenje kućanstava, te stvaranje preduvjeta za priključenje poljoprivrednih objekata i kuća za odmor na novoizgrađeni sustav vodoopskrbe u obuhvatu projekta.
 •                 Proširenje javne vodoopskrbne mreže na području Grada Novog Marofa i osiguranje dostatnih količina zdravstveno ispravne vode za piće. 
 •                 Unaprjeđenje sustava protupožarne zaštite povećanjem dostupnosti vode kao i osiguranjem adekvatnih količina i tlačnih pritisaka vode u slučaju potrebe za gašenjem požara.

Očekivani rezultati projekta su:

 •                 Osigurati će se redovita i pouzdana opskrba zdravstveno ispravnom vodom naselja Horvati i Visočka steza neovisno o sezonskoj izdašnosti i stanju lokalnih izvorišta (priključenje na regionalni vodovod).
 •                 Unaprijedit će se sustav protupožarne zaštite u obuhvatu projekta
 •                 Na javni sustav vodoopskrbe Regionalnog vodovoda Varaždin priključiti će se novih 17 korisnika.

Ciljane skupine:

 •                 Stanovnici i vlasnici poljoprivrednih objekata, te kuća za odmor u naseljima Horvati i Visočka steza kojima će izvedbom projekta biti omogućen priključak ili stvoreni preduvjeti za buduće priključenje na sustav javne vodoopskrbe i pristup zdravstveno ispravnoj pitkoj vodi.

Krajnji korisnici:

 •                 Stanovnici Grada Novog Marofa u smislu povećanja životnog standarda na području grada i povećanju atraktivnosti šire lokacije za buduća ulaganja. 
 •                 Sustav civilne zaštite i lokalna zajednica kroz unaprjeđenje sustava protupožarne zaštite.

Društvena opravdanost projekta sukladno ciljevima projekta:

 •                 Izvedbom projekta izravno će se povećati broj kućanstava priključenih na regionalnu vodoopskrbnu mrežu, unaprijediti će se pouzdanost i redovitost vodoopskrbe, unaprijediti kvaliteta vode za piće uključujući zdravstvenu ispravnost, te unaprijediti sustav protupožarne zaštite.
 •                 Priključenjem na regionalni vodoopskrbni sustav uz zadovoljenje potreba sadašnjih i budućih stanovnika naselja Horvati i Visočka steza za opskrbom pitkom vodom stvaraju se i uvjeti za razvoj gospodarstva, te poljoprivrede, a koji će  se povratno odraziti u povećanju prihoda lokalnog stanovništva.
 •                 Očekivani učinci provedbe projekta odražavaju se u smanjenju lokalnih razlika i podizanju standarda života općenito te se time projekt svrstava kao prioritetan za razvoj Grada Novog Marofa.
Vrh