Naslovnica / Tvrtka / Nadzorni odbor

Nadzorni odbor

Nadzorni odbor VARKOM d.d. broji devet članova, od kojih osam članova bira glavna Skupština Društva, a jednog imenuje Radničko vijeće Društva.

 

Sjednice Nadzornog odbora VARKOM d.d. tijekom 2021. godine:

 

Dana 06.04.2021. godine održana je 2. sjednica Nadzornog odbora VARKOM d.d. u 2021. godini, odnosno 25. u mandatu postojećeg saziva, sa slijedećim dnevnim redom:

 

 1.        Prihvaćanje zapisnik s 1. sjednice Nadzornog odbora VARKOM d.d. u 2021. godini, odnosno 24. u
  mandatu – prihvaćeno
 2.        Izvješće neovisnog revizora prema članku  36. i 107. Zakona o vodnim uslugama za 2020. godinu – prihvaćeno
 3.        Informacija o nalazu Državne revizije vezano za isplatu naknade za rad članova Nadzornog odbora – informacija prihvaćena

      3.a      Davanje suglasnosti Upravi VARKOM d.d. Varaždin da izvrši upis i uplatu municipalnih obveznica Grada Varaždina u iznosu od 20.000.000,00 kn - prihvaćeno

      4.       Razno

 Dana 09.03.2021. godine održana je 1. sjednica Nadzornog odbora VARKOM d.d. u 2021. godini, odnosno 24. u mandatu postojećeg saziva, sa slijedećim dnevnim redom:

 

 1.        Prihvaćanje zapisnika s 3. sjednice Nadzornog odbora u 2020. godini, odnosno 23. u mandatu – prihvaćeno
 2.        Izvješće komercijalne revizije za 2020. prihvaćeno
 3.        Prihvaćanje Izvješća o stanju Društva, temeljnih financijskih izvještaja za 2020. godinu i izvješća o upotrebi dobiti – prihvaćeno
 4.        Informacija o otpisu spornih i nenaplativih potraživanja – informacija prihvaćena
 5.        Informacija o ostvarenju godišnjih planova za 2020. godinu – prihvaćeno
 6.        Donošenje Odluke o izboru revizora za 2021. godinu – prihvaćeno
 7.        Prihvaćanje pročišćenog teksta Statuta VARKOM d.d. (dopuna djelatnosti – prijevoz u javnom cestovnom prometu za vlastite potrebe) – prihvaćeno
 8.        Razno

 

 

Sjednice Nadzornog odbora VARKOM d.d. tijekom 2020. godine:

 

Dana 15.12.2020. godine održana je 3. sjednica Nadzornog odbora VARKOM d.d. u 2020. godini, odnosno 23. u mandatu postojećeg saziva, sa slijedećim dnevnim redom:

 

 1.        Prihvaćanje zapisnika s 2. sjednice Nadzornog odbora VARKOM d.d. u 2020. godini, odnosno 22. u mandatu – prihvaćeno
 2.        Prihvaćanje rebalansa Plana poslovanja (financijski plan i plan prihoda i rashoda) VARKOM d.d. za 2020. godinu – prihvaćeno
 3.        Prihvaćanje rebalansa Plana investicija VARKOM d.d. za 2020. godinu – prihvaćeno
 4.        Prihvaćanje rebalansa plana nabave opreme i objekata vrijednosti veće od 500.000,00 kn za 2020. godinu – prihvaćeno
 5.        Prihvaćanje Plana poslovanja (financijski plan i plan prihoda i rashoda) VARKOM d.d. za 2021. godinu – prihvaćeno
 6.        Prihvaćanje Plana investicija VARKOM d.d. za 2021. godinu – prihvaćeno
 7.        Prihvaćanje plana nabave opreme i objekata vrijednosti veće od 500.000,00 kn za 2021. godinu – prihvaćeno
 8.        Informacija o Zaključku Gradskog vijeća Grada Varaždina o davanju suglasnosti na sklapanje nagodbe i pripadajuće dokumentacije kojom se integralno rješavaju dugogodišnji sudski sporovi između Grada Varaždina i T&H Invest d.o.o., Prvi faktor d.o.o. u likvidaciji, Vadom ulaganja d.o.o., Varkom d.d., JU „Gradski stanovi“ te odnosi i sporovi sa CE-ZA-R Centar za reciklažu d.o.o. i Zajednica ponuditelja CE-ZA-R d.o.o. i dr. – informacija prihvaćena

 

 

Dana 08.09.2020. godine održana je 2. sjednica Nadzornog odbora VARKOM d.d. u 2020. godini, odnosno 22. u mandatu postojećeg saziva, sa slijedećim dnevnim redom:

 

 1.        Prihvaćanje zapisnika s 1. sjednice Nadzornog odbora VARKOM d.d. u 2020. godini, odnosno 21. u mandatu – prihvaćeno
 2.        Izvješće o poslovanju VARKOM d.d. u razdoblju od 01.01. d0 30.06.2020. godine – prihvaćeno
 3.        Informacija o Zaključku Gradskog vijeća Grada Varaždina o davanju suglasnosti na sklapanje nagodbe i pripadajuće dokumentacije kojom se integralno rješavaju dugogodišnji sudski sporovi između Grada Varaždina i T&H Invest d.o.o., Prvi faktor d.o.o. u likvidaciji, Vadom ulaganja d.o.o., Varkom d.d., JU „Gradski stanovi“ te odnosi i sporovi sa CE-ZA-R Centar za reciklažu d.o.o. i Zajednica ponuditelja CE-ZA-R d.o.o. i dr. – informacija prihvaćena
 4.        Razno

 

Dana 03.03.2020. godine održana je 1. sjednica Nadzornog odbora VARKOM d.d. u 2020. godini, odnosno 21. u mandatu postojećeg saziva, sa slijedećim dnevnim redom:

 

 1.        Prihvaćanje zapisnika s 7. sjednice Nadzornog odbora VARKOM d.d. u 2019. godini, odnosno 20. u mandatu – prihvaćeno
 2.        Izvješće komercijalne revizije za 2019. godinu - prihvaćeno

a)      Izvješće o reviziji financijskih izvještaja isporučitelja vodnih usluga u skladu s člankom 36. Zakona o vodnim uslugama za 2019. godinu – prihvaćeno

 1.        Prihvaćanje izvješćea o stanju Društva, temeljnih financijskih izvještaja za 2019. godinu i Izvješća o upotrebi dobiti – prihvaćeno
 2.        Informacija o otpisu spornih i nenaplativih potraživanja – prihvaćeno
 3.        Donošenje Odluke o izboru revizora za 2020. godinu – prihvaćeno
 4.        Informacija o aktualnom stanju u svezi lokacije „Brezje“ (mogućnost zbrinjavanja komunalnog otpada) – informacija prihvaćena

Sjednice Nadzornog odbora VARKOM d.d. tijekom 2019. godine:

 

Dana 17.12.2019. godine održana je 7. sjednica Nadzornog odbora VARKOM d.d. u 2019. godini, odnosno 20. u mandatu postojećeg saziva, sa slijedećim dnevnim redom:

 

 1.        Prihvaćanje zapisnika s 6. sjednice Nadzornog odbora VARKOM d.d. u 2019. godini, odnosno 19. u mandatu – prihvaćeno
 2.        Prihvaćanje Plana poslovanja (financijski plan i plan prihoda i rashoda) VARKOM d.d. za 2020. godinu – prihvaćeno
 3.        Prihvaćanje Plana investicija VARKOM d.d. za 2020. godinu – prihvaćeno
 4.        Razno

 

Dana 29.10.2019. godine održana je 6. sjednica Nadzornog odbora VARKOM d.d. u 2019. godini, odnosno 19. u mandatu postojećeg saziva, sa slijedećim dnevnim redom:

 

 1.        Prihvaćanje zapisnika s 5. sjednice Nadzornog odbora VARKOM d.d. u 2019. godini, odnosno 18. u mandatu – prihvaćeno
 2.        Donošenje Poslovnika o radu Nadzornog odbora VARKOM d.d. – prihvaćeno
 3.        Informacija o poslovanju VARKOM d.d. – prihvaćeno
 4.        Razno

 

Dana 27.08.2019. godine održana je 5. sjednica Nadzornog odbora VARKOM d.d. u 2019. godini, odnosno 18. u mandatu postojećeg saziva, sa slijedećim dnevnim redom:

 

 1.        Prihvaćanje zapisnika s 4. sjednice Nadzornog odbora VARKOM d.d. u 2019. godini, odnosno 17. u mandatu – prihvaćeno
 2.        Donošenje Poslovnika o radu Nadzornog odbora – nije prihvaćeno
 3.        Dopuna Odluke o nabavi osnovnih sredstava vrijednosti veće od 500.000,00 kn (dogradnja zgrade baždarnice RJ Vodovod) – prihvaćeno
 4.        Razno

 

Dana 28.05.2019. godine održana je 4. sjednica Nadzornog odbora VARKOM d.d. u 2019. godini, odnosno 17. u mandatu postojećeg saziva, sa slijedećim dnevnim redom:

 

 1.        Prihvaćanje zapisnika s 3. sjednice Nadzornog odbora VARKOM d.d. u 2019. godini, odnosno 16. u mandatu - prihvaćeno
 2.        Izvješće o reviziji financijskih izvještaja isporučitelja vodnih usluga u skladu s člankom 207a Zakona o vodama za 2018. godinu – prihvaćeno
 3.        Razno

 

Dana 09.04.2019. godine održana je 3. sjednica Nadzornog odbora VARKOM d.d. u 2019. godini, odnosno 16. u mandatu postojećeg saziva, sa slijedećim dnevnim redom:

 

 1.        Prihvaćanje zapisnika s 2. sjednice Nadzornog odbora VARKOM d.d. u 2019. godini, odnosno 15. u mandatu - prihvaćeno
 2.        Informacija i donošenje Odluke u svezi zahtjeva za povrat jamstva za ozbiljnost ponude – prihvaćeno
 3.        Razno

 

Dana 12.03.2019. godine održana je 2. sjednica Nadzornog odbora VARKOM d.d. u 2019. godini, odnosno 15. u mandatu postojećeg saziva, sa slijedećim dnevnim redom:

 

 1.        Prihvaćanje zapisnika s 1. sjednice Nadzornog odbora VARKOM d.d. u 2019. godini, odnosno 14. u mandatu – prihvaćeno
 2.        Izvješće komercijalne revizije za 2018.godinu – prihvaćeno
 3.        Prihvaćanje Izvješća o stanju Društva, temeljnih financijskih Izvještaja za 2018.godinu i Izvješća o upotrebi dobiti – prihvaćeno
 4.        Prihvaćanje konsolidiranih financijskih izvještaja za 2018. godinu za VARKOM-grupu – prihvaćeno
 5.        Informacija o otpisu spornih i nenaplativih potraživanja – prihvaćeno
 6.        Donošenje Odluke o izboru revizora za 2019. godinu – prihvaćeno
 7.        Razno

 

Dana 29.01.2019. godine održana je 1. sjednica Nadzornog odbora VARKOM d.d. u 2019. godini, odnosno 14. u mandatu postojećeg saziva, sa slijedećim dnevnim redom:

 

 1.        Prihvaćanje zapisnika s 11. sjednice Nadzornog odbora VARKOM d.d. u 2018. godini, odnosno 13. u mandatu – prihvaćeno
 2.        Informacija o poslovanju VARKOM d.d. Varaždin – informacija prihvaćena
 3.        Davanje suglasnosti Upravi Društva za raskid Ugovora o interventnom odvozu i zbrinjavanju komunalnog otpada radi sanacije postojeće lokacije BREZJE – prihvaćeno
 4.        Dopuna Odluke o nabavi osnovnih sredstava pojedinačne vrijednosti veće od 500.000,00 kn (oprema za asfaltiranje) – prihvaćeno
 5.        Razno
Vrh