Naslovnica / EU projekti / EU projekti - Ruralni razvoj - mjera 7.2.1. / Vodoopskrbna mreža - Visoka zona Breznički Hum - Ščepanje

Vodoopskrbna mreža - Visoka zona Breznički Hum - Ščepanje

Predmetni projekt provodi se na području Varaždinske županije, općina Breznički Hum u naselju Šćepanje.

Isti se financira putem Mjere M07 »Temeljne usluge i obnova sela u ruralnim područjima«, podmjere 7.2. »Ulaganja u izradu, poboljšanje ili proširenje svih vrsta male infrastrukture, uključujući ulaganja u obnovljive izvore energije i uštedu energije« iz Programa ruralnog razvoja Republike Hrvatske za razdoblje 2014. – 2020. godine, za provedbu tipa operacije 7.2.1. »Ulaganja u građenje javnih sustava za vodoopskrbu, odvodnju, pročišćavanje otpadnih voda«.

Za predmetni projekt: Vodoopskrba na području visoke zone općine Breznički Hum – Ščepanje, »Agencija za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju« donijela je Odluku o dodjeli sredstava (Klasa:440-12/16-07-02-01/0009, Ur. Broj:343-2120/01-18-023 od 17.10.2018.) kojom se za navedeni projekt dodjeljuje potpora u iznosu od:

4.130.343,08 kni to na način:

 • sredstvima EU: 3.503.173,30 kn (85%)
 • sredstvima iz proračuna Republike Hrvatske: 619.551,46 kn (15%)

Opći cilj projekta je opskrba stanovništva zdravstveno ispravnom vodom za piće, poboljšanje uvjeta života u ruralnom području i unaprjeđenje sustava protupožarne zaštita. 

Specifični ciljevi projekta su:

 • Povećanje dostupnosti pitke vode na području obuhvaćenom projektom odnosno priključenje kućanstava, poljoprivrednih objekata i kuća za odmor na novoizgrađeni sustav vodoopskrbe u naselju Šćepanje.
 • Proširenje javne vodoopskrbne mreže na području Općine Breznički Hum i osiguranje dostatnih količina zdravstveno ispravne vode za piće.
 • Unaprjeđenje sustava protupožarne zaštite povećanjem dostupnosti vode kao i osiguranjem adekvatnih količina i tlačnih pritisaka vode u slučaju potrebe za gašenjem požara.

 Očekivani rezultati projekta su:

 • Kućanstva, vlasnici poljoprivrednih objekata i kuća za odmor u naselju Šćepanje priključit će se na novoizgrađeni vodoopskrbni sustav  (indikator; minimalno 50 vodoopskrbnih priključaka u godini po izvedbi projekta).
 • Osigurati će se redovita i pouzdana opskrba zdravstveno ispravnom vodom naselja Šćepanje neovisno o sezonskoj izdašnosti i stanju lokalnih izvorišta (priključenje na regionalni vodovod).
 • Osigurati će se redovita i pouzdana opskrba zdravstveno ispravnom vodom za piće visinskog dijela naselja Šćepanje (priključenje na regionalni vodovod i izgrađena vodosprema, te hidrostanica).
 • Unaprijedit će se sustav protupožarne zaštite na području naselja Šćepanje (indikatori rezultata; izgrađena vodovodna i hidrantska mreža u naselju Šćepanje)

 Ciljane skupine:

 • Stanovnici i vlasnici poljoprivrednih objekata te kuća za odmor u naselju Šćepanje kojima će izvedbom projekta biti omogućen priključak na sustav javne vodoopskrbe i pristup zdravstveno ispravnoj pitkoj vodi.

Krajnji korisnici:

 • Svi budući stalni i povremeni stanovnici naselja Šćepanje, gospodarski i turistički sektor, te poljoprivredni proizvođači kojima će biti omogućen pristup zdravstveno ispravnoj pitkoj vodi, zadovoljavajući uvjeti za život i obavljanje gospodarske djelatnosti.
 • Stanovnici općine Breznički Hum u smislu povećanja životnog standarda na području grada i povećanju atraktivnosti šire lokacije za buduća ulaganja. 
 • Sustav civilne zaštite i lokalna zajednica kroz unaprjeđenje sustava protupožarne zaštite.

Društvena opravdanost projekta sukladno ciljevima projekta:

 • Izvedbom projekta izravno će se povećati broj kućanstava priključenih na regionalnu vodoopskrbnu mrežu, unaprijediti će se pouzdanost i redovitost vodoopskrbe, unaprijediti kvaliteta vode za piće uključujući zdravstvenu ispravnost, te unaprijediti sustav protupožarne zaštite.
 • Priključenjem na regionalni vodoopskrbni sustav uz zadovoljenje potreba sadašnjih i budućih stanovnika naselja Šćepanje za opskrbom pitkom vodom stvaraju se i uvjeti za razvoj gospodarstva, te poljoprivrede, a koji će se povratno odraziti u povećanju prihoda lokalnog stanovništva.

Očekivani učinci provedbe projekta odražavaju se u smanjenju lokalnih razlika i podizanju standarda života općenito te se time projekt svrstava kao prioritetan za razvoj Općine Breznički Hum.

Vrh