Naslovnica / EU projekti / EU projekti - Ruralni razvoj - mjera 7.2.1. / Vodoopskrbna mreža - Visoka zona Klenovnik

Vodoopskrbna mreža - Visoka zona Klenovnik

Predmetni projekt provodi se na području Varaždinske županije, općina Klenovnik.

Isti se financira putem Mjere M07 »Temeljne usluge i obnova sela u ruralnim područjima«, podmjere 7.2. »Ulaganja u izradu, poboljšanje ili proširenje svih vrsta male infrastrukture, uključujući ulaganja u obnovljive izvore energije i uštedu energije« iz Programa ruralnog razvoja Republike Hrvatske za razdoblje 2014. – 2020. godine, za provedbu tipa operacije 7.2.1. »Ulaganja u građenje javnih sustava za vodoopskrbu, odvodnju, pročišćavanje otpadnih voda«.

Za predmetni projekt: Vodoopskrbna mreža Visoka zona Klenovnik, »Agencija za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju« donijela je Odluku o dodjeli sredstava (Klasa:440-12/16-07-02-01/0006, Ur. Broj:343-2120/01-18-013 od 30.11.2018.) kojom se za navedeni projekt dodjeljuje potpora u iznosu od: 4.865.947,85 kni to na način:

 • sredstvima EU: 4.136.055,67 kn (85%)
 • sredstvima iz proračuna Republike Hrvatske: 729.892,18 kn (15%)

Opći cilj projekta je razvoj i unaprjeđenje sustava vodoopskrbe na području Općine Klenovnik, povećanje životnog standarda mještana i ispunjenje temeljnih uvjeta za poticanje i razvoj gospodarskih aktivnosti te promjene negativnih demografskih trendova.

Specifični ciljevi projekta su:

 • Povećanje dostupnosti pitke vode na području obuhvaćenom projektom odnosno priključenje kućanstava, poljoprivrednih objekata i kuća za odmor na novoizgrađeni sustav vodoopskrbe u naselju Vukovoj.
 • Proširenje javne vodoopskrbne mreže na području Općine Klenovnik i osiguranje dostatnih količina zdravstveno ispravne vode za piće.
 • Unaprjeđenje sustava protupožarne zaštite povećanjem dostupnosti vode kao i osiguranjem adekvatnih količina i tlačnih pritisaka vode u slučaju potrebe za gašenjem požara.

Očekivani rezultati projekta su:

 • Po izvedbi projekta, kućanstva, vlasnici poljoprivrednih objekata i kuća za odmor u naselju Vukovoj priključit će se na novoizgrađeni vodoopskrbni sustav  (indikator; minimalno 30 vodoopskrbnih priključaka u godini po izvedbi projekta).
 • Provedbom projekta osigurat će se kvalitetna vodoopskrba visoke zone naselja Klenovnik priključenjem na Regionalni sustav vodoopskrbe Varaždin i izgradnja crpne stanice „Prašnički“.
 • Provedbom projekta unaprijedit će se sustav protupožarne zaštite (indikatori rezultata; izgrađena vodovodna i hidrantska mreža u naselju Vukovoj).

Ciljane skupine:

 • Stanovnici i vlasnici poljoprivrednih objekata te kuća za odmor u naselju Vukovoj, kojima će izvedbom projekta biti omogućen priključak na sustav vodoopskrbe i pristup pitkoj vodi,

Krajnji korisnici:

 • Svi budući stalni i povremeni stanovnici naselja Vukovoj, gospodarski i turistički sektor  te poljoprivredni proizvođači kojima će biti omogućen pristup pitkoj vodi, zadovoljavajući uvjeti za život i obavljanje gospodarske djelatnosti.
 • Stanovnici općine Klenovnik u smislu povećanja životnog standarda na području općine i povećanju atraktivnosti same lokacije za buduća ulaganja. 
 • Sustav civilne zaštite i šira zajednica kroz unaprjeđenje  sustava protupožarne zaštite.

Društvena opravdanost projekta sukladno ciljevima projekta:

 • Rezultati realizacije projekta donose nezaobilazan socijalni aspekt i dugoročnu korist ostvarivanja boljih uvjeta za uključivanje u zajednicu, te time svrstava projekt kao prioritetan za boljitak i povećanje kvalitete života stanovništva cijele općine Klenovnik.
 • Izgradnjom vodoopskrbnog sustava u naselju Vukovoj uz zadovoljenje potreba sadašnjih i budućih stanovnika, stvaraju se uvjeti i za daljnji razvoj gospodarstva, prije svega turističkog sektora, a koji će se povratno odraziti u povećanju prihoda stanovništva.

Provedbom projekta proširuje se i unaprjeđuje vodoopskrbna mreža na području općine Klenovnik, a učinci će se odraziti u smanjenju lokalnih razlika povećanjem kvalitete života stanovnika naselja Vukovoj, povećanjem atraktivnosti područja i povećanjem standarda života općenito.

Vrh