Naslovnica / 2023. - Javni poziv za donacije i sponzorstva
20
vlj

2023. - Javni poziv za donacije i sponzorstva
20.02.2023

VARKOM d.o.o.

OIB: 39048902955

Varaždin, Trg bana Jelačića 15

Varaždin, 10.02.2023.

Sukladno Pravilniku o donacijama i sponzorstvima te Uredbe o kriterijima, mjerilima i postupcima financiranja i ugovaranja programa i projekata udruga od interesa za opće dobro koje provode udruge („Narodne novine“ broj 26/2015. i 37/21.), VARKOM d.o.o. objavljuje

JAVNI POZIV ZA PRIJAVU PROJEKATA I PROGRAMA  ZA DODJELU DONACIJA I SPONZORSTVA ZA 2023. GODINU NA PODRUČJU GRADA VARAŽDINA

Predmet ovog javnog poziva je prikupljanje prijava potreba za dodjelu donacija i sponzorstva za projekte, programe i potpore koji se odobravaju sukladno financijskom planu Društva za 2023. godinu putem javnog prikupljanja prijava.

KRITERIJ ZA ODABIR I PREDNOST

Glavni kriterij za odabir su relevantnost i kvaliteta projekta kao i objektivne mogućnosti realizacije.

Prijavu projekata/programa i potporu redovnih aktivnosti mogu nominirati udruge i ustanove koje djeluju u području:

-  sporta

-  kulture, znanosti, obrazovanja

TKO SE MOŽE PRIJAVITI?

Na ovaj natječaj mogu se prijaviti isključivo projekti, programi i aktivnosti koje se provode na području djelovanja grada Varaždina, a koje provode ustanove te udruge koje su upisane u Registar neprofitnih organizacija sa sjedištem u Republici Hrvatskoj, koje u svom temeljnom aktu imaju definirano neprofitno djelovanje i čije aktivnosti su usmjerene općoj dobrobiti i poboljšanju kvalitete života društvene zajednice te koje:

- vode transparentno financijsko poslovanje u skladu s važećim propisima o neprofitnom računovodstvu,

- ispunjavaju obveze plaćanja svih doprinosa i plaćanja poreza,

- čija je osoba ovlaštena za zastupanje (i potpisivanje ugovora o dodjeli financijskih sredstava) u mandatu.

NEĆE SE DONIRATI / SPONZORIRATI:

- političke stranke, liste skupine građana i državne organizacije,

- organizacije ili pojedince koji podupiru rasnu, vjersku, manjinsku ili bio koju drugu diskriminaciju,

- događanja koja su uvredljiva za javni moral i dobar ukus,

- organizacije ili pojedince koji imaju bilo kakvo dugovanje prema Društvu,

- organizacije ili pojedince koji su u sudskom sporu sa Društvom,

- organizacije ili pojedince koji su svojim dosadašnjim radom štetile ugledu Društva ili mu nanijeli materijalnu štetu,

- organizacije ili pojedince s kojima je u 2022. godini bio zaključen Ugovor o donaciji ili sponzorstvu a koji uz prijavu na ovaj Javni poziv ne dostave popunjeni i potpisani Obrazac za dokazivanje iskorištenosti sredstava primljenih u obliku donacije ili sponzorstva od VARKOM d.o.o.

- organizacije ili pojedince koji nisu dostavile financijski izvještaj za 2021. godinu u registru neprofitnih
  organizacija.

Ocjenu i odabir zahtjeva odnosno projekata i programa, obavit će povjerenstvo Društva, sukladno odredbama Pravilnika o donacijama i sponzorstvima Društva, do ukupnog iznosa planiranih financijskih sredstava. Najviši iznos donacije i/ili sponzorstva po pojedinom projektu i programu je 3.000,00 EUR, a za potporu provedbi redovnih aktivnosti maksimalna donacija je 3.000,00 EUR.

KLIKOM NA IKONU MOGU SE PREUZETI OBRASCI:

- prijave projekata i programa podnose se na Obrascu 1 – Obrazac za prijavu prijedloga projekta/programa za financiranje sponzorstva ili donacije

- prijave za potporu provedbi aktivnosti društva podnosi se na Obrascu 2 – Obrazac za prijavu potpore financiranja redovne aktivnosti, donacija

- izjava o nepostojanju dvostrukog financiranja

- obrazac za dokazivanje iskorištenosti sredstava primljenih u obliku donacije ili sponzorstva od   VARKOM d.o.o.

Popunjeni obrasci preduvjet su za prihvaćanje prijave. Zainteresirani prijavitelji mogu podnijeti prijavu samo na jednom obrascu odnosno samo jedan projekt/program.

Ukupna vrijednost javnog natječaja: 20.000,00 EUR.

Društvo ima pravo od prijavitelja zatražiti nadopunu prijave ukoliko se radi o manjim propustima. U tom slučaju prijavitelju se daje rok od 5 radnih dana za dostavu ispravka / nadopune. Dodatna pojašnjenja i dopune prijave ne smiju utjecati na sadržaj bitan za ocjenjivanje prijave.

Pisane ponude u zatvorenim omotnicama s naznakom „Zahtjev za dodjelu donacije / sponzorstva – ne otvaraj“, dostavljaju se neposredno u sjedište VARKOM d.o.o., ili poštom preporučeno, sve na adresu VARKOM d.o.o., Varaždin, Trg bana Jelačića 15,ili se Obrasci za prijavu šalju elektroničkim putem na adresu e-pošte info@varkom.com, uz naznaku predmeta „prijava na Javni poziv za prijavu projekata i programa za dodjelu donacija i sponzorstva za 2023. godinu na području Grada Varaždina“, zaključno s 15.03.2023. godine.

Popis odobrenih projekata i programa biti će objavljen na web stranici VARKOM d.o.o. u roku od 5 dana od dana donošenja odluke povjerenstva.

Povjerenstvo će dostaviti elektronički odgovor na prijavu projekta i programa po javnom pozivu svakom podnositelju na adresu e-pošte navedenu u prijavi.

Udruge kojima nisu odobrena financijska sredstva imaju pravo podnijeti prigovor. Rok za prigovor je 8 radnih dana od dana primitka obavijesti o donošenju odluke. Odgovor na prigovor će biti dan u roku 8 radnih dana od dana primitka pisanog prigovora.

Postupak dodjele financijskih sredstava je akt poslovanja i ne vodi se kao upravni postupak, tako da se na postupak prigovora ne primjenjuju odredbe o žalbi kao pravnom lijeku.

Razmatrat će se isključivo zahtjevi prijavitelja zaprimljeni putem propisanih Obrazaca i s propisanom dokumentacijom u utvrđenom roku.

Kontakt osoba za informacije:

Andrija Bedenik

abedenik@varkom.com

VARKOM d.o.o.

D I R E K T O R :

Bruno Ister, dipl.ing.el.

Vrh