Naslovnica / Javni natječaj za zakup nekretnina u vlasništvu Varkom d.o.o. - košnja trave
11
srp

Javni natječaj za zakup nekretnina u vlasništvu Varkom d.o.o. - košnja trave
11.07.2023

VARKOM d.o.o.

OIB: 39048902955

Varaždin, Trg bana Jelačića 15

 

Klasa:

Urbroj:

 

Varaždin, 11.07.2023.

Temeljem čl. 13. Društvenog ugovora trgovačkog društva VARKOM d.o.o., direktor VARKOM d.o.o., Bruno Ister, dipl.ing.el., u svezi odredaba Odluke o postupcima kupoprodaje i davanja u zakup nekretnina u vlasništvu VARKOM d.d. te drugim načinima stjecanja nekretnina od strane VARKOM d.d., raspisuje slijedeći

JAVNI NATJEČAJ za zakup nekretnina u vlasništvu VARKOM d.o.o.

PREDMET ZAKUPA I POČETNA ZAKUPNINA

1. Daje se u zakup nekretnina radi košnje trave  označena kao (1. skupina nekretnina): 

-         Katastarska čestica br. 16961 k.o. Varaždin, predmet zakupa 442409 m2 = 44,2409 ha (I Zona)

Početna zakupnina za zakup predmetne skupine nekretnina radi košnje trave iznosi 1.500,00 EUR godišnje.

2. Daju se u zakup nekretnine radi košnje trave označene kao (2. skupina nekretnina):

 -         Katastarska čestica br. 16958 k.o. Varaždin, predmet zakupa 112710 m2 (I Zona)

-         Katastarska čestica br. 11555/1 k.o. Varaždin, predmet zakupa 54489 m2 (I Zona)

-         Katastarska čestica br. 8265 k.o. Varaždin, predmet zakupa 3828 m2 (II Zona)

-         Katastarska čestica br. 8275 k.o. Varaždin, predmet zakupa 51450 m2 (II Zona)

-         Katastarska čestica br. 8585/1 k.o. Varaždin, predmet zakupa 36670 m2

-         Katastarska čestica br. 8585/24 k.o. Varaždin, predmet zakupa 1817  m2

-         Katastarska čestica br. 8585/26 k.o. Varaždin, predmet zakupa 2233 m2

-         Katastarska čestica br. 8585/27 k.o. Varaždin, predmet zakupa 3385 m2

-         Katastarska čestica br. 8585/28 k.o. Varaždin, predmet zakupa 459 m2

-         Katastarska čestica br. 8585/42 k.o. Varaždin, predmet zakupa 1094 m2

 sveukupne površine od 268135 m2 = 26,8135 ha

Početna zakupnina za zakup predmetne skupine nekretnina radi košnje trave iznosi 920,00 EUR godišnje.

3. Daju se u zakup nekretnine radi košnje trave označene kao (3. skupina nekretnina):

-         Katastarska čestica br. 407/66 k.o. Trnovec, predmet zakupa 10592 m2

-         Katastarska čestica br. 785/1 k.o. Trnovec, predmet zakupa 10950 m2

-         Katastarska čestica br. 785/2 k.o. Trnovec, predmet zakupa 696 m2

-         Katastarska čestica br. 981/71 k.o. Trnovec, predmet zakupa 1689 m2 (I Zona)

-         Katastarska čestica br. 981/72 k.o. Trnovec, predmet zakupa 2480 m2 (I Zona)

-         Katastarska čestica br. 981/73 k.o. Trnovec, predmet zakupa 2725 m2 (I Zona)

-         Katastarska čestica br. 575 k.o. Žabnik, predmet zakupa 1203 m2 (I Zona)

-         Katastarska čestica br. 576/1 k.o. Žabnik, predmet zakupa 6718 m2 (I Zona)

-         Katastarska čestica br. 576/2 k.o. Žabnik, predmet zakupa 2709 m2 (I Zona)

-         Katastarska čestica br. 576/3 k.o. Žabnik, predmet zakupa 1354 m2 (I Zona)

-         Katastarska čestica br. 576/4 k.o. Žabnik, predmet zakupa 2257 m2 (I Zona)

-         Katastarska čestica br. 580/1 k.o. Žabnik, predmet zakupa 1575 m2 (I Zona)

-         Katastarska čestica br. 580/2 k.o. Žabnik, predmet zakupa 546 m2 (I Zona)

-         Katastarska čestica br. 584/1 k.o. Žabnik, predmet zakupa 836 m2 (I Zona)

-         Katastarska čestica br. 584/2 k.o. Žabnik, predmet zakupa 1089 m2 (I Zona)

-         Katastarska čestica br. 586 k.o. Žabnik, predmet zakupa 13186 m2 (I Zona)

-         Katastarska čestica br. 588 k.o. Žabnik, predmet zakupa 420 m2 (I Zona)

-         Katastarska čestcia br. 592/2 k.o. Žabnik, predmet zakupa 593 m2 (I Zona)

-         Katastarska čestica br. 592/4 k.o. Žabnik, predmet zakupa 3327 m2 (I Zona)

-         Katastarska čestica br. 593/2 k.o. Žabnik, predmet zakupa 3254 m2 (I Zona)

-         Katastarska čestica br. 593/3 k.o. Žabnik, predmet zakupa 4122 m2 (I Zona)

-         Katastarska čestica br. 611/2 k.o. Žabnik, predmet zakupa 1884 m2 (I Zona)

-         Katastarska čestica br. 612 k.o. Žabnik, predmet zakupa 1047 m2 (I Zona)

 Sveukupne površine od 75252 m2 = 7,5252 ha

 Početna zakupnina za zakup predmetne skupine nekretnina radi košnje trave iznosi 260,00 EUR godišnje.

 UVJETI ZAKUPA

 Natječaj će se obaviti prikupljanjem pisanih ponuda po skupinama. Rok zakupa je do 31.12.2028. godine.

 Pravo sudjelovanja imaju sve fizičke i pravne osobe.

 Ponuda mora sadržavati ime i prezime odnosno naziv ponuditelja i točnu adresu, OIB ponuditelja, kontakt ponuditelja (telefon, adresu e-pošte), naznaku za koju skupinu nekretnina se podnosi ponuda i iznos zakupnine koji se nudi a koji ne može biti niži od utvrđene početne zakupnine.

Ponuditelji podnose ponudu za svaku skupinu nekretnina posebno.

Zakupnik se obvezuje održavati cjelokupnu površinu nekretnina koje su predmet ovoga natječaja, sukladno naknadnim uputama VARKOM d.o.o.,  bez obzira na to jesu li u cjelokupnoj površini pogodne za košnju.

Poreze i sve druge troškove vezane za sklapanje ugovora o zakupu snosi zakupnik.

Rok za dostavu ponuda je 21. srpnja 2023. godine do 12:00.

Ponude se dostavljaju u zatvorenoj omotnici s naznakom „Ponuda za zakup nekretnina – košnja trave – ne otvaraj“, preporučenom poštanskom pošiljkom na adresu: VARKOM d.o.o., Trg bana Jelačića 15, 42000 Varaždin, ili osobnom dostavom u sjedištu VARKOM d.o.o..

Otvaranje ponuda obaviti će imenovano Povjerenstvo.

Najpovoljnijom ponudom smatra se ponuda s najvišom ponuđenom zakupninom.

Zakupodavac zadržava pravo odustati od izbora ponuđača i davanja u zakup zemljišta bez posebnog obrazloženja.

O rezultatima Natječaja ponuditelji će biti obaviješteni u roku od 8 dana od dana otvaranja ponuda.

POSEBNE NAPOMENE

1. Prema Odluci o zaštiti izvorišta Varaždin, Bartolovec i Vinokovščak („Službeni vjesnik Varaždinske županije“ broj 6/2014.) nekretnine označene kao katastarska čestica br. 16958 k.o. Varaždin, katastarska čestica br. 16961 k.o. Varaždin, katastarska čestica br. 11555/1 k.o. Varaždin, katastarska čestica br. 981/39 k.o. Trnovec, katastarska čestica br. 981/40 k.o. Trnovec, katastarska čestica br. 981/71 k.o. Trnovec, katastarska čestica br. 981/72 k.o. Trnovec, katastarska čestica br. 981/73 k.o. Trnovec, katastarska čestica br. 981/74 k.o. Trnovec, katastarska čestica br. 981/75 k.o. Trnovec, te sve čestice spomenute u ovom javnom natječaju a koje se nalaze na području k.o. Žabnik, nalaze se u Zoni strogog režima zaštite i nadzora – I zona zaštite koja je utvrđena radi zaštite izvorišta, vodozahvatnih građevina i njihove neposredne okolice od bilo kakvog onečišćenja, onečišćenja vode, te drugih slučajnih ili namjernih negativnih utjecaja.

I zona zaštite određena je čl. 6. Odluke o zaštiti izvorišta Varaždin, Bartolovec i Vinokovščak („Službeni vjesnik Varaždinske županije“ broj 6/2014.

Radi provedbe zaštite I zone, VARKOM d.o.o. kao zakupodavac, tijekom trajanja zakupa ograničava budućeg zakupnika prilikom košnje i otpreme trave, a ta ograničenja se posebno odnose na slijedeće:

 -         Zakupnik se obvezuje izvršiti košnju i odvoz trave ili sijena:

u 2023. godini najmanje jedan (1) puta godišnje, tako da se košnja treba obaviti najkasnije do 15. rujna,

u 2024., 2025., 2026., 2027. i 2028. godini  najmanje dva (2) puta godišnje, tako da se prva košnja treba obaviti najkasnije do 15. lipnja, a druga košnja do 15. rujna;

-         U slučaju da zakupnik ne izvrši jednu ili obje košnje, zakupodavac će na teret zakupnika izvršiti košnju;

-         Zakupnik se obvezuje u krugu izvorišta pridržavati kućnog reda, a posebno će voditi računa da se ne zagađuju površine u zaštitnoj zoni;

-         Naročito je zabranjena uporaba sredstava za poboljšanje tla (umjetnih gnojiva i slično) kao i sredstava za zaštitu bilja (pesticidi, herbicidi, insekticidi);

-         Zabranjeno je postavljanje otrova i otrovnih mamaca za trovanje životinja;

-         Prilikom košnje zakupnik je dužan zaštititi grmlje i drveće;

-         Radni stroj za održavanje zelenih površina (kosilica, traktor s priključcima) te transportno sredstvo (kamion, traktorska ili druga prikolica) ne smiju ispuštati ulje ili gorivo;

-         Radni stroj za održavanje zelenih površina (kosilica, traktor s priključcima) te transportno sredstvo (kamion, traktorska ili druga prikolica) prije ulaska u izvorište, zaustavlja se na za to određenoj čistoj asfaltnoj površini. Poslužitelj radnog stroja ili transportnog sredstva postavlja ručicu gasa u ½ snage i ne zaustavlja rad motora slijedećih 15 minuta. Radnik VARKOM d.o.o. nakon proteka tog vremena vizualno pregledava postoje li mrlje od ulja ili goriva ispod radnog stroja ili transportnog sredstva. Ukoliko se ustanovi da radni stroj ili transportno sredstvo ispušta ulje ili gorivo, radnik VARKOM d.o.o. ne dopušta ulazak radnog stroja ili transportnog sredstva na izvorište;

-         Radni stroj za održavanje zelenih površina (kosilica, traktor s priključcima) ili transportno sredstvo (kamion, traktorska ili druga prikolica), ne smije ispuštati ulje ili gorivo;

-         Radnik VARKOM d.o.o. obavezno nazoči radu radnog stroja za održavanje zelenih površine i/ili transportnog sredstva tijekom cjelokupnog razdoblja njegova korištenja na području zaštitne zone. S tim u svezi, zakupnik je dužan najkasnije 48 sati prije ulaska radnim strojem za održavanje zelenih površina i/ili transportnim sredstvom najaviti ulazak na područje zaštitne zone;

-         Ukoliko dođe do kvara radnog stroja za održavanje zelenih površina (kosilica, traktor s priključcima) ili transportnog sredstva (kamion, traktorska ili druga prikolica) u I. zoni sanitarne zaštite, zakupnik je dužan prekinuti daljnji rad na području I. zone te odmah otpremiti radni stroj ili transportno sredstvo izvan područja I. Zaštitne zone izvorišta. Ne dozvoljava se popravak kvara radnog stroja u I. Vodozaštitnoj zoni;

-         Ukoliko dođe do istjecanja pogonskog goriva i/ili maziva i/ili sredstva za hlađenje motora radnog stroja za održavanje zelenih površina ili transportnog sredstva na području zaštitne zone, prikupljanje tla zagađenog pogonskim gorivom, mazivom i/ili sredstvom za hlađenje motora radnog stroja za održavanje zelenih površina ili transportnog sredstva, odvoz takvog te njegovo zbrinjavanje sukladno zakonskim propisima, ide na trošak zakupnika;

-         Zakupnik se obvezuje pridržavati ostalih mjera zabrane radi provedbe zaštite I.  Vodozaštitne zone, a koje su navedene u Odluci o zaštiti izvorišta Varaždin, Bartolovec i Vinokovščak („Službeni vjesnik Varaždinske županije“ broj 6/2014.);

-         Zakupnik se obvezuje nadoknaditi zakupodavcu svaku štetu nastalu nepridržavanjem navedenog kao i svaku drugu štetu nastalu zbog onečišćenja okoliša;

-         Zakupnik se upoznaje s predviđenim postupcima i zahtjevima zakupodavca koji se odnose na značajne aspekte okoliša te će se primjenjivati mjere zaštite okoliša propisane u Republici Hrvatskoj a osobito: zbrinuti sve vrste otpada koji nastaju pri izvođenju poljoprivrednih radova, naročito spriječiti nekontrolirano ispuštanje ulja i goriva. Zakupodavac zadržava pravo nadzora i uvida u postupke zakupnika kojima se dokazuje primjeren odnos prema kvaliteti i okolišu.

2. Prema Odluci o zaštiti izvorišta Varaždin, Bartolovec i Vinokovščak („Službeni vjesnik Varaždinske županije“ broj 6/2014.) nekretnine označene kao katastarska čestica br. 8265 k.o. Varaždin, i katastarska čestica br. 8275 k.o. Varaždin nalaze se u Zoni strogog ograničenja i nadzora – II zona zaštite koja je utvrđena radi smanjenja rizika od onečišćenja podzemnih voda patogenim mikroorganizmima i drugim štetnim utjecajima koji se mogu pojaviti tijekom zadržavanja vode u podzemlju.

II zona zaštite obuhvaća područje izvan granice I zone do linije od koje podzemna voda ima minimalno vrijeme zadržavanja u podzemlju od 50 dana prije ulaska u vodozahvatnu građevinu.

Radi provedbe zaštite II zone, VARKOM d.o.o. kao zakupodavac, tijekom trajanja zakupa ograničava budućeg zakupnika prilikom košnje i otpreme trave, a ta ograničenja se posebno odnose na slijedeće:

 -         Zakupnik se obvezuje izvršiti košnju i odvoz trave ili sijena:

u 2023. godini najmanje jedan (1) puta godišnje, tako da se košnja treba obaviti najkasnije do 15. rujna,

u 2024., 2025., 2026., 2027. i 2028. godini  najmanje dva (2) puta godišnje, tako da se prva košnja treba obaviti najkasnije do 15. lipnja, a druga košnja do 15. rujna;

-         U slučaju da zakupnik ne izvrši jednu ili obje košnje, zakupodavac će na teret zakupnika izvršiti košnju;

-         Zakupnik se obvezuje u krugu izvorišta pridržavati kućnog reda, a posebno će voditi računa da se ne zagađuju površine u zaštitnoj zoni;

-         Naročito je zabranjena uporaba sredstava za poboljšanje tla (umjetnih gnojiva i slično) kao i sredstava za zaštitu bilja (pesticidi, herbicidi, insekticidi);

-         Zabranjeno je postavljanje otrova i otrovnih mamaca za trovanje životinja;

-         Prilikom košnje zakupnik je dužan zaštititi grmlje i drveće;

-         Radni stroj za održavanje zelenih površina (kosilica, traktor s priključcima), ne smije ispuštati ulje ili gorivo;

-         Radnik VARKOM d.o.o. obavezno nazoči radu radnog stroja za održavanje zelenih površine i/ili transportnog sredstva tijekom cjelokupnog razdoblja njegova korištenja na području zaštitne zone. S tim u svezi, zakupnik je dužan najkasnije 48 sati prije ulaska radnim strojem za održavanje zelenih površina i/ili transportnim sredstvom najaviti ulazak na područje zaštitne zone;

-         Ukoliko dođe do kvara radnog stroja za održavanje zelenih površina (kosilica, traktor s priključcima) u II. zoni sanitarne zaštite, zakupnik je dužan prekinuti daljnji rad na području II. zone te odmah otpremiti radni stroj izvan područja II. Zaštitne zone izvorišta. Ne dozvoljava se popravak kvara radnog stroja u II. Vodozaštitnoj zoni;

-         Ukoliko dođe do istjecanja pogonskog goriva i/ili maziva i/ili sredstva za hlađenje motora radnog stroja za održavanje zelenih površina ili transportnog sredstva na području zaštitne zone, prikupljanje tla zagađenog pogonskim gorivom, mazivom i/ili sredstvom za hlađenje motora radnog stroja za održavanje zelenih površina ili transportnog sredstva, odvoz takvog te njegovo zbrinjavanje sukladno zakonskim propisima, ide na trošak zakupnika;

-         Zakupnik se obvezuje pridržavati ostalih mjera zabrane radi provedbe zaštite II.  Vodozaštitne zone, a koje su navedene u Odluci o zaštiti izvorišta Varaždin, Bartolovec i Vinokovščak („Službeni vjesnik Varaždinske županije“ broj 6/2014.);

-         Zakupnik se obvezuje nadoknaditi zakupodavcu svaku štetu nastalu nepridržavanjem navedenog kao i svaku drugu štetu nastalu zbog onečišćenja okoliša;

-         Zakupnik se upoznaje s predviđenim postupcima i zahtjevima zakupodavca koji se odnose na značajne aspekte okoliša te će se primjenjivati mjere zaštite okoliša propisane u Republici Hrvatskoj a osobito: zbrinuti sve vrste otpada koji nastaju pri izvođenju poljoprivrednih radova, naročito spriječiti nekontrolirano ispuštanje ulja i goriva. Zakupodavac zadržava pravo nadzora i uvida u postupke zakupnika kojima se dokazuje primjeren odnos prema kvaliteti i okolišu.

3. Nekretnine označene kao katastarska čestica br. 8585/1 k.o. Varaždin, katastarska čestica br. 8585/24 k.o. Varaždin, 8585/26 k.o. Varaždin, 8585/27 k.o. Varaždin, 8585/28 k.o. Varaždin i 8585/42 k.o. Varaždin nalaze se uz Zonu strogog ograničenja i nadzora – II. zona zaštite koja je utvrđena radi smanjenja rizika od onečišćenja podzemnih voda patogenim mikroorganizmima i drugim štetnim utjecajima koji se mogu pojaviti tijekom zadržavanja vode u podzemlju.

Radi provedbe mjera opreza, a obzirom na prije spomenutu blizinu II. zone, VARKOM d.o.o. kao zakupodavac, tijekom trajanja zakupa ograničava budućeg zakupnika prilikom košnje i otpreme trave, a ta ograničenja se posebno odnose na slijedeće:

 -         Zakupnik se obvezuje izvršiti košnju i odvoz trave ili sijena:

u 2023. godini najmanje jedan (1) puta godišnje, tako da se košnja treba obaviti najkasnije do 15. rujna,

u 2024., 2025., 2026., 2027. i 2028. godini  najmanje dva (2) puta godišnje, tako da se prva košnja treba obaviti najkasnije do 15. lipnja, a druga košnja do 15. rujna;

-         U slučaju da zakupnik ne izvrši jednu ili obje košnje, zakupodavac će na teret zakupnika izvršiti košnju;

-         Zakupnik će posebno voditi računa da se ne zagađuju površine predmetnih nekretnina;

-         Naročito je zabranjena uporaba sredstava za poboljšanje tla (umjetnih gnojiva i slično) kao i sredstava za zaštitu bilja (pesticidi, herbicidi, insekticidi);

-         Zabranjeno je postavljanje otrova i otrovnih mamaca za trovanje životinja;

-         Prilikom košnje zakupnik je dužan zaštititi grmlje i drveće;

-         Radni stroj za održavanje zelenih površina (kosilica, traktor s priključcima), ne smije ispuštati ulje ili gorivo;

-         Ukoliko dođe do kvara radnog stroja za održavanje zelenih površina (kosilica, traktor s priključcima) u II. zoni sanitarne zaštite, odnosno unutar ograde izvorišta, zakupnik je dužan prekinuti daljnji rad na području izvorišta te odmah otpremiti radni stroj izvan područja II. Zaštitne zone izvorišta. Ne dozvoljava se popravak kvara radnog stroja u II. Vodozaštitnoj zoni;

-         Zakupnik se obvezuje pridržavati ostalih mjera zabrane radi provedbe zaštite II. Vodozaštitne zone, a koje su navedene u Odluci o zaštiti izvorišta Varaždin, Bartolovec i Vinokovščak („Službeni vjesnik Varaždinske županije“ broj 6/2014.);

-         Zakupnik se obvezuje nadoknaditi zakupodavcu svaku štetu nastalu nepridržavanjem navedenog kao i svaku drugu štetu nastalu zbog onečišćenja okoliša;

-         Zakupnik se upoznaje s predviđenim postupcima i zahtjevima zakupodavca koji se odnose na značajne aspekte okoliša te će se primjenjivati mjere zaštite okoliša propisane u Republici Hrvatskoj a osobito: zbrinuti sve vrste otpada koji nastaju pri izvođenju poljoprivrednih radova, naročito spriječiti nekontrolirano ispuštanje ulja i goriva. Zakupodavac zadržava pravo nadzora i uvida u postupke zakupnika kojima se dokazuje primjeren odnos prema kvaliteti i okolišu.

4. Za nekretnine označene kao katastarska čestica br. 407/66 k.o. Trnovec, katastarska čestica br. 785/1 k.o. Trnovec i katastarska čestica br. 785/2 k.o. Trnovec, VARKOM d.o.o. kao zakupodavac, tijekom trajanja zakupa ograničava budućeg zakupnika prilikom košnje i otpreme trave, a ta ograničenja se posebno odnose na slijedeće:

 -         Zakupnik se obvezuje izvršiti košnju i odvoz trave ili sijena:

u 2023. godini najmanje jedan (1) puta godišnje, tako da se košnja treba obaviti najkasnije do 15. rujna,

u 2024., 2025., 2026., 2027. i 2028. godini  najmanje dva (2) puta godišnje, tako da se prva košnja treba obaviti najkasnije do 15. lipnja, a druga košnja do 15. rujna;

-         U slučaju da zakupnik ne izvrši jednu ili obje košnje, zakupodavac će na teret zakupnika izvršiti košnju;

-         Zakupnik će voditi računa da se ne zagađuju predmetne nekretnine;

-         Zakupniku je o vlastitom trošku dozvoljena uporaba sredstava za poboljšanje tla (umjetnih gnojiva i slično)

-         Zakupniku nije dozvoljena uporaba sredstava za zaštitu bilja (pesticidi, herbicidi, insekticidi);

-         Zabranjeno je postavljanje otrova i otrovnih mamaca za trovanje životinja;

-         Prilikom košnje zakupnik je dužan zaštititi grmlje i drveće;

-         Radni stroj za održavanje zelenih površina (kosilica, traktor s priključcima), ne smije ispuštati ulje ili gorivo;

-         Ukoliko dođe do kvara radnog stroja za održavanje zelenih površina (kosilica, traktor s priključcima), zakupnik je dužan prekinuti daljnji rad na nekretninama te odmah otpremiti radni stroj izvan područja nekretnina. Ne dozvoljava je popravak kvara radnog stroja na području nekretnina;

-         Zakupnik se obvezuje nadoknaditi zakupodavcu svaku štetu nastalu nepridržavanjem navedenog kao i svaku drugu štetu nastalu zbog onečišćenja okoliša;

-         Zakupnik se upoznaje s predviđenim postupcima i zahtjevima zakupodavca koji se odnose na značajne aspekte okoliša te će se primjenjivati mjere zaštite okoliša propisane u Republici Hrvatskoj a osobito: zbrinuti sve vrste otpada koji nastaju pri izvođenju poljoprivrednih radova, naročito spriječiti nekontrolirano ispuštanje ulja i goriva. Zakupodavac zadržava pravo nadzora i uvida u postupke zakupnika kojima se dokazuje primjeren odnos prema kvaliteti i okolišu.

OSTALE OBAVIJESTI

Nekretnine se mogu pogledati dana 17. srpnja 2023. godine u razdobljima po skupinama kako slijedi:

1. skupina nekretnina od 10:00 do 11:00,

2. skupina nekretnina od 11:30 do 12:30,

3. skupina nekretnina od 13:00 do 14:00

uz obaveznu prethodnu najavu na tel. 042/406-409, ili na adresu e-pošte abedenik@varkom.com najkasnije na isti dan do 9:00.

Sve dodatne informacije o nekretninama mogu se dobiti radnim danom od 7:00 do 15:00 na broj 042/406-409 ili na adresi e-pošte abedenik@varkom.com .

Predaja u zakup nekretnina obavlja se nakon sklopljenog ugovora o zakupu.

D I R E K T O R:

Bruno Ister, dipl.ing.el.

Vrh