Naslovnica / Javno nadmetanje za prodaju montažnog drvenog spremišta
20
stu

Javno nadmetanje za prodaju montažnog drvenog spremišta
20.11.2023

              Temeljem članka 13. Društvenog ugovora VARKOM d.o.o., te Odluke o prodaji montažnog drvenog spremišta koju je 20.11.2023. godine donio direktor, Bruno Ister, dipl.ing.el., VARKOM d.o.o. OIB: 39048902955, Varaždin, Trg bana Jelačića 15, dana 20.11.2023. godine, objavljuje

JAVNO NADMETANJE za prodaju montažnog drvenog spremišta

 

1. Predmet prodaje je montažno drveno spremište, bez temelja i poda, koje se spremište nalazi na katastarskoj

    čestici broj 16958 k.o. Varaždin,  korisne površine prizemlja 18,75 m2 , bruto tlocrtne površine 28,13 m2, 
    izgrađeno 2019. godine (u daljnjem tekstu: montažno drveno spremište), po početnoj cijeni od 10.500,00
    EUR + PDV (slovima: desettisućapetsto EUR + PDV).

2. Potencijalni ponuditelji mogu pregledati montažno drveno spremište dana 24.11.2023. godine (petak) od

   11:00 do 12:00 sati, na lokaciji Varaždin – VARKOM d.o.o., RJ „Vodovod“ – sjeverni ulaz iz Hallerove aleje   
   (kod križanja s Bilogorskom ulicom).

3. Uvjeti i način prodaje:

3.1. Montažno drveno spremište prodaje se po sistemu »kupljeno – viđeno«, a što isključuje sve naknadne prigovore po bilo kojoj osnovi.

3.2. Ponuditelji mogu biti fizičke i pravne osobe. Ponuditelji u ponudi moraju navesti svoje podatke (ako su fizičke osobe presliku osobne iskaznice, a pravne osobe izvornik izvatka iz sudskog registra te dokaz o financijskoj sposobnosti BON 2 ne stariji od 30 dana od dana objave ovog natječaja u izvorniku ili ovjerenom presliku) te iznos ponuđene cijene u EUR.

3.3. Rok za dostavu ponuda je 28.11.2023. godine do 14:00. Ponude se dostavljaju u zatvorenoj omotnici preporučenom poštom ili osobno na adresu: VARKOM d.o.o., Varaždin, Trg bana Jelačića 15 s naznakom »prodaja montažnog drvenog spremišta«.

3.4. Postupak prodaje se provodi bez javnog otvaranja ponuda. Najpovoljnija ponuda je ponuda s najvišom cijenom, većom od početne.

3.5. Odabrani ponuditelj pristupa demontaži montažnog drvenog spremišta isključivo o vlastitom trošku i na vlastiti rizik,  nakon što u cijelosti, jednokatno, najkasnije u roku od 8 dana od dana primitka obavijesti o odabiru, na račun VARKOM d.o.o. koji se vodi kod Privredna banka Zagreb IBAN HR3623400091110181847 uplati ponuđenu cijenu za montažno drveno spremište. U protivnom se smatra da je odustao od kupovine montažnog drvenog spremišta.

3.6. Izlazni račun izdaje se isključivo na ime fizičke/pravne osobe koja je odabrani ponuditelj.

3.7. U slučaju da dva ponuditelja ponude istu cijenu, odabire se ponuda koja je ranije zaprimljena u VARKOM d.o.o..

3.8. Ukoliko odabrani ponuditelj na izvrši demontažu montažnog drvenog spremišta kako je navedeno u točci 3.5. ovog oglasa za javno nadmetanje u roku od 5 (pet) dana nakon uplate izlicitiranog iznosa, naplaćuje se ležarina od 10,00 EUR za svaki naredni dan.

3.9. Svi ponuditelji bit će obaviješteni pisanim putem o ishodu natječaja u roku od 8 dana od izbora ponuditelja.

3.10. VARKOM d.o.o. zadržava pravo ne odabrati nijednu ponudu kao i pravo poništenja javnog nadmetanja za prodaju.

Sve dodatne informacije o predmetnom javnom nadmetanju zainteresirani mogu dobiti telefonski, radnim danom od 10:00 do 12:00 kod osobe za kontakt: g. Andrija Bedenik, telefon (042) 406-409 ili (098) 9822-158, odnosno e-pošta abedenik@varkom.com, počevši od 20. studenog 2023. godine.

Varaždin, 20.11.2023.  

D I R E K T O R: 

Bruno Ister, dipl.ing.el.

Vrh